- How to be shy , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 Really Have To Go
#2 A Nightmare In An...
#3 Fireworks Tonight
#4 Mr. Kluger
#5 Spring # b
8?
!
?
- How to be shy
"How to be shy" (2001)
1. No More Call Girls
2. Lonely Boy
3. Power Pop Symphony
4. Cats
5. Dont Want To Say...
6. Sad Song Happy Song
7. Spring # b
8. Mr. Kluger
9. Fireworks Tonight
10. A Nightmare In An...
11. Really Have To Go
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -