- ONE , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3 All Winters Gone
#4
#5
8?
!
?
- ONE
"ONE" (2007)
1.
2.
3.
4. Nessun Dorma
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. '
12.
13.
14.
15.
16. One
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -