- Now That You're Leaving , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 Devil's Dance
#2 Empty Handed
#3 Wait for it
#4 A Phoenix Is Born
#5 Weak
8?
!
?
- Now That You're Leaving
"Now That You're Leaving" (2006)
1. Slowing down
2. This cool
3. Every Body
4. Wait for it
5. Baby if you want me
6. Long way from love
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -