- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 That Tender Age
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-
" " (1995)
1. When A Man Holds A Woman
2. Sorry For Our Innocence
3. Winds Of Change
4. Dark Street Of The Heart
5. Second Street
6. Macha
7. Along The Hudson
8. Dear Marianna
9. Riding Car Top Down
10. In Snow
11. The Art Of Losing
12. Chileno Boys
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -