- 2 , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
- 2
" 2" (2004)
1. Im Nin Alu
2. Hilwi
3. Eshal
4. Asalk
5. Taw Shi
6. Fata morgana
7. Medley: Galbi - Wen Esalaem - Ayooma
8. Dassa
9. Shaday
10. La Fa La
11. Love Song
12. Ya Ba Ye
13. Kaddish
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. Kashmir
36. Queen In Exile
37.
38. Temple Of Love
39. Today I'll Pray
40. Love Is In Vain
41. Open Your Heart
42. Love Is A Shelter
43. Genesis
44. Separate Ways
45. Innocent - Requiem
46. Trains Of No Return
47. Mata Hari
48. Fantasy
49. Scheherazade
50. Give Me A Sign
51. Nous N'irons Plus
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -