- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 A Ghost Before The Wall
#2 Weak
#3 Growing Tall
#4 Reckoning Song
#5 Slowing down
8?
!
?
- : 2 | : 21

The Reckoning
The Reckoning
(2008)
Now That You're Leaving
Now That You're Leaving
(2006)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -