' - , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
 '
'
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
' -

: 15/06/1950
: 7 | : 102

2000 ' " " . , " ". 2001 " 2001" . 2002 " , ", . "". 2003 " ", . 2004 " ", "9 " 24. , " ", , . 2005 ' " ", . 2007, , ' " & ", . 2007 , , , " ", , , " ". , " ", " ", " ", . " ".  
' -
1. (2002)
2. - (2002)
3. ' (1998)
4. (1996)
5. (1993)
6. (1987)
7. ' (1985)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -