- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 20/09/1978
: 16 | : 228

17 , " ", " " " ". -50 . -1996 " ", , . . -1997 , " ". , . , , " ". , . 1997 " " (: ), , ‏‏. 1998 , " ", " " X, . , , " " ( ) " ". . " ", .
-
1. (2009)
2. - (2008)
3. - (2008)
4. (2007)
5. (2006)
6. (2005)
7. (2004)
8. (2003)
9. (2002)
10. (2001)
11. (2000)
12. (1999)
13. (1998)
14. (1997)
15. (1996)
16. (1995)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -