- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 01/09/1946
: 11 | : 152

( -1 1946) , , . , , . , . , , . , , , , . 12 ' , , "", , . , "", . , " ", " ", "" " ". 16 " ". "", , " ". , .
-
1. (2003)
2. (1999)
3. (1997)
4. -- (1994)
5. (1991)
6. (1988)
7. (1985)
8. (1983)
9. (1977)
10. (1970)
11. (1970)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -