- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 03/01/1939
: 34 | : 369

( -3 1939) , . ", , , . '' . , : " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", "", " ", " ", " " . : " . "
-
1. ( ) (2007)
2. ( ) (2006)
3. (2004)
4. (2002)
5. (2000)
6. (2000)
7. ( ) (1999)
8. ( - ) (1997)
9. ( - ) (1996)
10. ( - ) (1995)
11. ( ) (1989)
12. ( ) (1988)
13. ( ) (1987)
14. ( ) (1986)
15. ( - ) (1985)
16. ' - (1984)
17. ( - ) (1984)
18. ( ) (1983)
19. ( ) (1982)
20. ': (1980)
21. ( ) (1980)
22. ' ( ) (1977)
23. (1977)
24. ' ( ) (1977)
25. ( ) (1976)
26. (1973)
27. (1972)
28. ( ) (1971)
29. ( ) (1971)
30. ( ) (1970)
31. ( ) (1970)
32. (1969)
33. (1969)
34. (1966)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -