- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2 My Girl
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 23/02/1962
: 5 | : 54

, , -1991. . . , . -1992 , "", " ". -1995 , . , " ", " ", " " "". , . , . " ", " " "My Girl". -2000 , " ", , , . -2004 , , " " ( ), "", "" "" ( ). "" " " . 2008 " ", 2009. , . .
-
1. (2009)
2. (2004)
3. (1998)
4. (1995)
5. (1991)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -