- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 Cats
#2 Mr. Kluger
#3 A Nightmare In An...
#4 Lonely Boy
#5 Spring # b
8?
!
?
-

: 02/07/1974
: 1 | : 11

-1991, , . "' " . -1994 "/", , , . . 1995 . " " ". " ", . 1996. -2004 " " " (2005). , , "Oracle", . - . , ( ), – "Sad song happy song" ( "Melody Maker") –"Lonely boy", , . . -1999, , .
-
1. How to be shy (2001)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -