() - , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
  ()
()
#1
#2 '
#3
#4
#5
8?
!
?
() -

: 03/03/1961
: 16 | : 107

, . "" "". , . . " " , , , , , , , . , . , "", " " ", " " , " . -2007 "" . . 2008 " " " ". 2004. "" '. 2009 " " . . . .
() -
1. - (2008)
2. (2005)
3. (2005)
4. 13 (2002)
5. (2001)
6. (2000)
7. X (2000)
8. (1999)
9. (1998)
10. (1996)
11. X (1995)
12. (1994)
13. (1993)
14. (1992)
15. (1991)
16. X (1990)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -