- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5 ( )
8?
!
?
-

: 03/10/1974
: 6 | : 60

() . , . 1995 " ", . 1996 " " . 1997 " " " " : : . 1998 " ", 1999 " " 2000 " ". 2002 " " : : , . , , . " ", " ", "" " ". . 2003 " " : : , 2005 " ". 2006 " 2", - ( ). 2007 " ". 2008 " " .
-
1. (2009)
2. (2007)
3. (2005)
4. (2002)
5. (1998)
6. (1997)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -