- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 28/10/1975
: 6 | : 66

. . , " ", . . , " ". -1997 , " ", " " . " " - , . -2001 " " " " - . -2003 , " ". , , . " ", " ", " ", . . , . -2004 " " 25 . -2006 , " ", 50 . -2008 " " 50 . " " " " . -7 2008 .  
-
1. (2008)
2. (2006)
3. (2004)
4. (2003)
5. (2001)
6. (1995)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -