- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 29/12/1956
: 18 | : 231

, . 1977 "" , . . , , '. " ", " ". 1977 , , . , . , , .  
-
1. () (2008)
2. (2007)
3. () (2005)
4. 2 (2002)
5. (2001)
6. (2000)
7. (1997)
8. (1994)
9. (1994)
10. (1993)
11. (1990)
12. (1987)
13. (1984)
14. (1983)
15. (1982)
16. (1980)
17. (1979)
18. (1978)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -