- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4 '
#5
8?
!
?
-

: 24/03/1962
: 10 | : 147

- ( ), ( -24 1962), . , , 8, . 1979 . , 16, -17 . .  
-
1. (2008)
2. ONE (2007)
3. (2003)
4. (2001)
5. Time for Peace (2000)
6. (1999)
7. (1996)
8. (1994)
9. (1988)
10. (1986)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -