- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 Of Scorpions & Bells
#2 Reckoning Song
#3 Weak
#4 Every Body
#5 Baby if you want me
8?
!
?
-

: 23/03/1980
: 2 | : 21

( -23 1980) , . -70. ', . 11 , . ", , , , . 21 , . - Asaf Avidan and the Mojos. . , , ' '. 2008 The Gutter Twins . . " ", "", , ' "", " ", "", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " 10" "". "' " . The Reckoning -2008 20 . .  
-
1. The Reckoning (2008)
2. Now That You're Leaving (2006)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -