- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 ( )
#2
#3
#4
#5 ( " ")
8?
!
?
-

: 1966
: 2 | : 23

( -1966), . 1966 10 . , , , "" " ". , "" "" " " " ". " " -2003, 2000. , " ", " ", " ". "", "", " ", , " ". 2007 , " ". " " , . " " "", . , , " " " " . . 2008 " " . " ", . .  
-
1. (2007)
2. (2003)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -