- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 Un paso
#2 Rio de besos
#3 Hay un lugar
#4 Te perdí
#5 Estoy vivo
8?
!
?
-

: 2007
: 4 | : 64

(: Casi angeles) 2007.   Telefe. . , . - Teen angels (- , '- , - , - - ) / ( ) . , "" , ( ) . , , . ' . , .
-
1. 4 (2010)
2. 3 (2009)
3. 2 (2008)
4. 1 (2007)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -