- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5 ( , )
8?
!
?
-

: 1970
: 4 | : 54

( -1970 ) , . . "", . . . -2003 - , . , "", -2004 "", "", "" - "". , " " " 24. 2006 , " ", :"", " ", "", "" " ". , 2007, , -20 . , . , ( ), 16 , , , " " . 2007 " ", " ". .  
-
1. (2009)
2. (2006)
3. (2004)
4. (2001)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -