- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3 ( )
#4
#5 ?
8?
!
?
-

: 1975
: 6 | : 71

1975 . , . , , . 1999 , " ", . , , . - 40,000 , " ", " ", " " " ". 1999 , " ", . , , ' . , " ", . 2001 " " ". 2002 "", . , . , "", .
-
1. (2008)
2. (2006)
3. (2004)
4. (2002)
5. (1999)
6. (1999)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -