, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
#1 My Kind Of Nothing Part II
#2 Regret
#3 Give Me A Sign
#4 Hey Woman
#5 Lets Stay
8?
!
?


: 02/07/1980
: 2 | : 26

( -2 1980 ), - . . 2001 "This Is a True Story / The Rough Cut" , ' (2006) "" (2007). 2003 - 5 . 2005 "5feet4" , ...

Gymnasium
Gymnasium
(2009)
5feet4
5feet4
(2005)
 • New Touch
 • Hey Woman
 • On My Way
 • So Easy
 • Regret
 • Face It
 • Sun
 • It Took Me Long
 • Too Tough
 • ?Is It Too Late
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -