, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?


: 20/01/1963
: 8 | : 96

. "", " " . . . 2004 " ". " ". . 2006 . 2008 " " " ", " " ...(2008)


(2004)


(2004)


(1999)
  • '
  • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
    ãó øàùé
    òãëåðéí
    àåãåú
    öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
    äøùîä
    äúçáøåú
    ùéèú äð÷åãåú
    øùéîú äåôòåú
    äåñôú äåôòä
    äåñôú ùéø
    á÷ùú ùéø
    èåô 100
    úâåáåú äâåìùéí
    ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
    ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
    " -