, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
#1 ( 2)
#2
#3
#4
#5
8?
!
?


: 24/03/1962
: 10 | : 147

- ( ), ( -24 1962), . , , 8, . 1979 . , 16, -17 . .


(2008)
ONE
ONE
(2007)


(2003)


(2001)
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -