- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3 Odjus Fitxadu
#4
#5
8?
!
?
-
: | -
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Azini

15. Cada Dia

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. ,

23.

24. Maisha

25. AYAL-AYALE

26. Odjus Fitxadu

27. Min Nhar Li Mshiti

28.

29. Todas Las Palabrs

30.

1
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -