- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 This cool
#2 Weak
#3 Devil's Dance
#4 Growing Tall
#5 Her Lies
8?
!
?
-
: | -
1. Maybe You Are

2. Weak

3. Baby if you want me

4. Her Lies

5. Long way from love

6. Reckoning Song

7. Devil's Dance

8. Every Body

9. Slowing down

10. Hangwoman

11. Wait for it

12. Of Scorpions & Bells

13. A Ghost Before The Wall

14. A Phoenix Is Born

15. This cool

16. Growing Tall

17. Little More Time

18. Over You Blues

19. Empty Handed

20. Rubberband Girl

21. Sweat & Tears

1
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -