aatiuyqc , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
1
A Ghost Before The Wall

2
Wait

3

4

5

 5
#1
#2
#3
#4
#5
 , 52


 , -


reuvenerez reuvenerez, -


 , 15


48 48, 60


batel batel, 53
aatiuyqc
aatiuyqc
| | | | | | |
aatiuyqc
#
1 (: [ ]
2 [ ]
3 [ ]
4 [ ]
5 () [ ]
6 [ ]
7 [ ]
8 ''Fuego''[ ]
9 [ ]
10 [ ]
11 [ ]
1
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -